Algemene voorwaarden betonmiddennederland.nl

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

Artikel 4 – Leveringsvoorwaarden

Artikel 5 – Garantie

Artikel 6 – Overmacht

Artikel 7 – Klachten

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Artikel 9 – Verlenging en opzeggen

 

Artikel 1 – Definities

A: Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door betonmiddennederland.nl, verder genoemd als “verkoper”, uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten voor de verkoop en levering van beton, het storten van het beton en het transport van beton.

B: De persoon aan wie het product en de dienst geleverd wordt zal verder genoemd worden als “koper”.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als de koper tijdens het proces van bestellen via de website www.betonmiddennederland.nl de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft.

 

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

A: De koopovereenkomst is geldig tegen vooruitbetaling van het te betalen bedrag op rekening van de verkoper.

B: De koopovereenkomst is geldig zodra het te ontvangen bedrag ontvangen is door de verkoper.

C: Indien anders aangegeven zijn alle bedragen inclusief BTW.

D: De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende inkoop prijzen, salarissen, transportkosten, sociale lasten etc. Indien de prijzen veranderen tussen de aankoop door de koper en de levering door de verkoper is  van kracht.

 

Artikel 4 –  Leveringsvoorwaarden

A: De door de koper aangegeven gewenste levertijd is niet bindend. De verkoper is verplicht de gewenste datum te bevestigen na ontvangst van het te betalen bedrag of een redelijk alternatief te bieden aan de koper.

B: Als de koper een betaling verschuldigd is dan gaat de levertijd niet in voordat de gehele betaling is ontvangen door de verkoper.

C: De koper kan de overeenkomst niet ontbinden vanwege termijn overschrijding en de verkoper is hiervoor niet aansprakelijk, tenzij de verkoper de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen het gestelde redelijke termijn welke, na het sluiten van de overeenkomst, via mail of telefonisch bevestigd wordt door de koper.

D: De koper geeft de losplaats aan en staat er voor in dat de losplaats onder alle omstandigheden door het gekozen transportmiddel te bereiken is en ook weer vanaf de losplaats onder alle omstandigheden de openbare weg kan bereiken.

E: Indien gedurende de rit van het transportmiddel van de verkoper van de openbare weg naar de losplaats, tijdens de lossing of tijdens de terugkeer van de losplaats naar de openbare weg schade aan het transportmiddel of de betonmortel wordt geleden, of door het transportmiddel schade aan de verkoper of derden of aan hen toebehorende goederen of personen in hun dienst wordt toegebracht, is de koper voor deze schade aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat de schade veroorzaakt is als gevolg van opzet of grove schuld van de bestuurder van het transportmiddel.

F: Het leveren van het beton door het transportmiddel dient zo snel mogelijk, zonder vertraging, te gebeuren. Indien door schuld van de koper, bijvoorbeeld door blokkade van het transportmiddel van de openbare weg naar losplaats, er vertraging optreedt worden de daaruit voortkomende extra kosten en schade voor rekening van de koper.

G: De koper is verantwoordelijk voor het afdekken en beschermen van oppervlakken om schade te voorkomen door morsen of vergieten. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade door niet of niet voldoende afgedekte oppervlakken.

 

Artikel 5 – Garantie

A: De verkoper garandeert dat de gesloten overeenkomst volgens de wensen van de koper uitgevoerd wordt binnen de gestelde redelijke levertijd. Zie Artikel 4.A.

B: De wensen van de koper, die aangegeven zijn tijdens het bestellen van het product en dienst via het bestelformulier op www.betonmiddennederland.nl, worden redelijkerwijs nagekomen. De verkoper bevestigt na de totstandkoming van de overeenkomst en de te ontvangen vooruitbetaling de wensen van de koper.

 

Artikel 6 – Overmacht

A:  De verkoper is niet verplicht de overeenkomst uit te voeren als dit onmogelijk gemaakt wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan het buiten de macht van de verkoper gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheden, zoals: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, werkstaking, boycot, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieks- of transportstoringen van welke aard ook, machineschade, diefstal, zodanig ziekteverzuim van personeel van de verkoper dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, vorst, storm of ander onwerkbaar weer, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs en/of andere derden die door verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, belemmerde scheepvaart, maatregelen van de overheid die een belemmering opleveren, en natuurrampen.

B: De verkoper is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden in het geval van overmacht. De verkoper kan de overeenkomst ook ontbinden als het gaat om tijdelijke overmacht.

 

Artikel 7 – Klachten

A: Eventuele klachten kunnen binnen 7 dagen na start van de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.

B: De ontvangen klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht van de koper beantwoord. Als de klacht een ongeziene langere verwerkingstijd vereist wordt de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld wanneer de koper een meer uitvoering antwoord kan verwachten.

C: Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

D: Een klacht schort de verplichtingen van de verkoper niet op, tenzij de verkoper schriftelijk anders aangeeft.

E: Indien een klacht door de verkoper als gegrond wordt bevonden worden eventuele aanpassingen gemaakt in de overeenkomst. Dit kan in de vorm van het leveren van een andere product en dienst, aanpassingen in de prijs of vergoeding van gemaakte schade zoals besproken in artikel 4.E.

F: Als de aan te leveren hoeveelheid beton minder dan 10% afwijkt van de gesloten overeenkomst heeft de verkoper aan zijn leveringsplicht en de gesloten overeenkomst voldaan.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

A: De koper dient een tekortkoming met betrekking tot de kwaliteit of de hoeveelheid van de geleverde beton terstond nadat deze tekortkoming is gebleken of hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan de verkoper te melden. De koper is verantwoordelijk om eventuele overige tekortkomingen in de levering binnen 7 dagen na datum van de levering, schriftelijk aan de verkoper te melden, op straffe van het verval van recht van beroep op een tekortkoming, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen die termijn ontdekt en gemeld had kunnen worden. Indien de koper aantoont dat de tekortkoming op de datum van levering niet geconstateerd kon worden, vangt het genoemde termijn van 7 dagen aan op de dag waarop de tekortkoming wel te constateren viel. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als hiervoor bedoeld en verkoper na daartoe redelijke gelegenheid te zijn geboden er niet in slaagt alsnog aan zijn leveringsplicht te voldoen. Dan is koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover de instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

B: Indien de koper, binnen het gestelde termijn van 7 dagen, stelt dat de kwaliteit van het geleverde niet voldoet aan het gevraagde conform de gemaakte overeenkomst wordt er een deskundigenrapport opgesteld door een in overleg met de verkoper gekozen deskundigen bureau.

C: Als het beton niet aan de overeenkomst voldoet is de verkoper aansprakelijk voor de geleden schade. Rechtsvorderingen ten gevolgde van de geleden schade vervallen na drie jaar gerekend vanaf de levering.

D: Schade vergoeding komt in aanmerking in de vorm van:

  • Dood of letsel van personen en beschadiging en vernietiging van zaken en de daaruit voortvloeiende schade;
  • De kosten van het opruimen en verwijderen van het niet deugdelijke beton en het aanbrengen van nieuw wel deugdelijk beton, en de daaruit voortvloeiende kosten, dat gebleken is niet te voldoen aan de gewenste kwaliteit en dat gebleken is uit het deskundigenrapport zoals beschreven in Artikel 8.B.
  • De kosten van het aanleveren van nieuw beton ter vervanging, verbetering en herstel en de daarbij behorende transportkosten.
 

Artikel 9 – Verlenging en opzegging

A: Na het aangaan van de overeenkomst heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de vooruitbetaling op rekening van de verkoper en voor de levering en uitvoering van de overeenkomst.

B: Als de koper gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht moet deze binnen de gestelde 14 dagen schriftelijk of telefonisch kenbaar gemaakt worden. Als de koper niet binnen de gestelde 14 dagen gebruik maakt van zijn herroepingsrecht is de overeenkomst niet langer opzegbaar en de koop een feit.